ประกาศเรื่องข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน จะดำเนินการโครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นและเครื่่องเล่นสวนสาธารณะชายหาดบ้านอำเภอ(ครั้งที่ ๒) และคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาจอมเทียนที่ ๔๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ได้จัดทำราคากลางโครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นและเครื่่องเล่นสวนสาธารณะชายหาดบ้านอำเภอ(ครั้งที่ ๒)เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปราคากลาง ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เป็นจำนวนเงิน ๓,๙๗๘,๕๐๐ บาท (สามล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)ตามรายละอียดแนบท้ายประกาศนี้
เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง(ฉบับแก้ไขปรับปรุง)และตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๓/ว๙๐ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่องแนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการเพิ่มเติมด้วย
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน