ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน จะดำเนินการจัดจ้างโครงการติดตั้งขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๘,๙(ระยะที่๑) และคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาจอมเทียนที่ ๙๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ได้จัดทำราคากลางโครงการติดตั้งขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๘,๙(ระยะที่๑)เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปราคากลาง ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นจำนวนเงิน ๕,๖๒๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านหกแสนสองหมื่นบาทถ้วน)ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง(ฉบับแก้ไขปรับปรุง)และตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๓/ว๙๐ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่องแนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการเพิ่มเติมด้วย
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน