ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาได้

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ได้ทำการสอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคาซท้อเลขที่ ๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และคณะกรรมการได้กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.
บัดนี้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ทำการเปิดซองสอบราคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ได้รับการเสนอราคาได้ คือ บริษัท วัชระคอม แอนด์ เนทเวอร์ค จำกัด
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน