ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสันชะลอความเร็ว

ตามที่เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ได้ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสันชะลอความเร็ว โดยกำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๖-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข่าวสารการซื้อหรือจ้างของอำเภอสัตหีบ ห้องประชุมเล็ก ข้างศาลาประชาคมอำเภอสัตหีบ ปรากฎว่าผู้ยื่นซองเสนอราคามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามประกาศสอบราคา เทศบาลตำบลนาจอมเทียนจึงขอยกเลิกประกาศการสอบราคาจ้างเหมาโครงการดังกล่าวข้างต้น
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน