ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ตามที่เทศบาลตำบลนจอมเทียน โดยคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้จัดประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ บ่อพัก และตีเส้นจราจร ซอยนาจอมเทียน ๕๐ หมู่ที่ ๘ เมื่อวันที่ ๒ค มิถุนายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๐.๑๐ น.ถึงเวลา ๑๐.๔๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาจอมเทียน
บัดนี้ การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เสร็จสิ้นแล้ว ผุู้ที่ชนะการประมูล คือ บริษัท พี.เค.โปรแอคทีฟ จำกัด
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน