ประกาศผู้ชนะการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ตามที่เทศบาลตำบลนาจอมเทียน โดยคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้จัดประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ บ่อพัก และตีเส้นจราจร และไฟฟ้าส่องสว่างซอยนาจอมเทียน ๑ และซอยแยกหมู่ที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาจอมเทียนไปแล้วนั้น
บัดนี้ การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เสร็จสิ้นแล้ว ผู้ที่ชนะการประมูล คือ บริษัท มะลิทอง จำกัด
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน