ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาโครงการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการของเทศบาลตำบลนาจอมเทียน

ตามที่เทศบาลตำบลนาจอมเทียนได้ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการของเทศบาลตำบลนาจอมเทียน โดยกำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๙-๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข่าวสารการซื้อหรือจ้างของอำเภอสัตหีบ ห้องประชุมเล็ก ข้างศาลาประชาคมอำเภอสัตหีบ ปรากฎว่าผู้ยื่นซองเสนอราคาไม่สามารถรับงานดังกล่าวได้ เนื่องจากราคากลางที่กำหนดไว้ต่ำ เทศบาลตำบลนาจอมเทียนจึงขอยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาโครงการดังกล่าวข้างต้น
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน