ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียนมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข โดยทำการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขและรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนาจอมเทียน จ่ายจากเงินรายได้ งบประมาณที่ตั้งไว้เป็นจำนวนเงิน ๑๖๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) จำนวน ๑ โครงการ
ราคากลางของการก่อสร้าง ๑๖๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
กำหนดดูสถานที่ในวันที่ ๙ กกรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลนาจอมเทียน หากผู้ซื้อแบบและรายการสอบราคาไม่มาดูสถานที่ในวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่าผู้ซื้อแบบและรายการได้รับทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆแล้ว
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.โดยในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข่าวสารการซื้อหรือจ้างของอำเภอสัตหีบ ห้องประชุมเล็ก ข้างศาลาประชาคมอำเภอสัตหีบ และในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ สนง.เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. และกำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข่าวสารการซื้อหรือจ้างของอำเภอสัตหีบ ห้องประชุมเล็ก ข้างศาลาประชาคมอำเภอสัตหีบ ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๑๖๐ บาท ได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลนาจอมเทียน หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๒๓๘๖๑๓ - ๘ ต่อ ๑๒๒ ในวันและเวลาราชการ
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน