ประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาได้

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียนได้ทำการสอบราคาโครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ด้านหลังอาคารศูนย์ดำรงธรรม
บัดนี้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ทำการเปิดซองสอบราคาโครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ด้านหลังอาคารศูนย์ดำรงธรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ที่ได้รับการเสนอราคาได้ คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มะลิ จันทร์คำ ในราคา ๑,๔๖๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน