ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน จะดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข ตามแบบแปลนของเทศบาล และคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ที่ ๑๖๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปราคากลาง ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ เป็นจำนวนเงิน ๑๖๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้าย
เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง(ฉบับแก้ไขปรับปรุง) และตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๓/ว๙๐ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่องแนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการเพิ่มเติมด้วย
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน