ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงสถานีดับเพลิงของเทศบาล หมู่ที่ ๔

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียนมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงสถานีดับเพลิงของเทศบาล หมู่ที่ ๔ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนาจอมเทียน จ่ายจากเงินรายได้ งบประมาณที่ตั้งไว้เป็นจำนวนเงิน ๑,๖๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จำนวน ๑ โครงการ
ราคากลางของการก่อสร้าง ๑,๖๑๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สถานีดับเพลิง เทศบาลตำบลนาจอมเทียน
กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๑๖-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. โดยในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข่าวสารการซื้อหรือจ้างของอำเภอสัตหีบ ห้องประชุมเล็ก ข้างศาลาประชาคมอำเภอสัตหีบ และในวันที่ ๑๗-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ยื่นซองสอบราคาณ สำนักงานเทศบาลตำบลนจอมเทียน และกำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข่าวสารการซื้อหรือจ้างของอำเภอสัตหีบ ห้องประชุมเล็ก ข้างศาลาประชาคมอำเภอสัตหีบ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๑,๖๐๐ บาท ได้ที่กองคลังเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ระหว่างวันที่ ๑๖-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๘ ๒๓๘๖๑๓-๘ ต่อ ๑๒๒ ในวันและเวลาราชการ