ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสันชะลอความเร็ว

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียนมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสันชะลอความเร็ว ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนาจอมเทียน จ่ายจากเงินรายได้ งบประมาณที่ตั้งไว้เป็นจำนวนเงิน ๒๒๗,๐๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) จำนวน ๑ โครงการ
ราคากลางของการก่อสร้าง ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ กองช่าง เทศบาลตำบลนาจอมเทียน
กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๑๖-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. โดยในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข่าวสารการซื้อหรือจ้างของอำเภอสัตหีบ ห้องประชุมเล็ก ข้างศาลาประชาคมอำเภอสัตหีบ และในวันที่ ๑๗-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ยื่นซองสอบราคาณ สำนักงานเทศบาลตำบลนจอมเทียน และกำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข่าวสารการซื้อหรือจ้างของอำเภอสัตหีบ ห้องประชุมเล็ก ข้างศาลาประชาคมอำเภอสัตหีบ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ น.
ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๒๐๐ บาท ได้ที่กองคลังเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ระหว่างวันที่ ๑๖-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๘ ๒๓๘๖๑๓-๘ ต่อ ๑๒๒ ในวันและเวลาราชการ