ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ตามที่เทศบาลตำบลนาจอมเทียน โดยคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้จัดประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ บ่อพัก และตีเส้นจราจร ซ.นาจอมเทียน ๙ เชื่อม ซ.นาจอมเทียน ๑๑ หมู่ทีี่ ๙ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ไปแล้วนั้น
บัดนี้ การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เสร็จสิ้นแล้ว ผู้ที่ชนะการประมูล คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี เค วิศวโยธาการก่อสร้าง
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน