งานประเพณีสงกรานต์ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปี ๒๕๕๘

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ได้จัดงานประเพณีสงกรานต์ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปี ๒๕๕๙ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ให้คงอยู่คู่ชาวนาจอมเทียนสืบไป

งานประเพณีสงกรานต์  เทศบาลตำบลนาจอมเทียน  ประจำปี  ๒๕๕๘

โดยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน  ได้กำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์  ดังนี้

- วันที่  ๑๘  เมษายน  ๒๕๕๘  จัดกิจกรรม  ณ  วัดนาจอมเทียน

- วันที่  ๒๐  เมษายน  ๒๕๕๘  จัดกิจกรรม  ณ  วัดอัมพาราม 

โดยเริ่มตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป  ซึ่งภายในงานมีการให้บริการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ การให้ความรู้เรื่องสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  กิจกรรมสรงน้ำพระ  รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ  พร้อมร่วมเล่นน้ำสงกรานต์  และในวันที่ ๒๐  เมษายน  ๒๕๕๘  เวลา ๑๐.๐๐ น. มีขบวนแห่พระพุทธรูปและหลวงพ่อลั้งตามเส้นทางรอบตลาดบ้านอำเภอไปยังวัดอัมพาราม