โครงการส่งเสริมและตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๘

ตามที่งานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับอนุมัติให้จัดทำโครงการ ส่งเสริมและตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ขึ้น

โครงการส่งเสริมและตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ  ประจำปี  ๒๕๕๘

 

 โดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้

๑.  เพื่อให้ผู้สูงอายุรับรู้ภาวะสุขภาพของตนเอง

                     ๒.  เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคภัยต่างๆ และตระหนักถึงความสำคัญ   ในการดูแลรักษาสุขภาพ

                     ๓.  เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพอนามัยที่พึงประสงค์  และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

                     โดยมีระยะเวลาดำเนินการตามกิจกรรมที่  ๑  เดือนละ  ๑  ครั้ง  ทุกวันพุธสัปดาห์ที่  ๔  ของเดือน    หรือตามที่ชมรมผู้สูงอายุกำหนด  ตั้งแต่เดือน  ธันวาคม  ๒๕๕๗ – กันยายน  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.          ณ  ศาลาการเปรียญ  วัดอัมพาราม  ตำบลนาจอมเทียน  อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี

โดยมีกิจกรรมดังนี้

๑.  ให้บริการชั่งน้ำหนัก,  ตรวจวัดสัญญาณชีพ,  ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆ  และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ  พร้อมให้บริการแจกแผ่นพับเกี่ยวกับโรคต่างๆ

๒.  ให้บริการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด  เพื่อคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน  และเฝ้าระวังภาวะระดับน้ำตาลในเลือดสูงหรือต่ำกว่าเกณฑ์ในผู้ป่วยเบาหวาน  ในการนี้ไม่มีผู้ที่มีภาวะเสี่ยง

๓.  นางสมใจ  ชินชุมากร  วิทยากรผู้ชำนาญ  ดำเนินกิจกรรม  ดังนี้

           ๓.๑  ให้เกร็ดความรู้เรื่องการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพใจในผู้สูงอายุ      พร้อมนำผู้สูงอายุผ่อนคลายความตึงเครียดด้วยกิจกรรมนันทนาการ

           ๓.๒  ดำเนินกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 

           ๓.๓  ดำเนินกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ,  แผ่เมตตา  และนั่งสมาธิ