โครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนเกิดความรู้ ความเข้าใจ รู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด และสามารถนำความรู้ไปใช้เผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และสังคมได้

โครงการ TO  BE  NUMBER  ONE  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

โครงการ TO  BE  NUMBER  ONE  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชน  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

โดยจัดทำโครงการฯ  ในวันศุกร์ที่  ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๕๗              เวลา  ๐๘.๓๐  - ๑๖.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมวรเวทมุนี  โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม  ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากอำเภอสัตหีบ  และอดีตหัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ  โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม  ในการอบรมมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย  คณะอาจารย์  และนักเรียนโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม  จำนวน  ๘๗  คน  ซึ่งการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้  ผู้เข้าร่วมอบรมมีความสนใจ และให้ความร่วมมือในการอบรมเป็นอย่างดี       สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด  และวิธีป้องกันตนเองได้อย่างถูกต้อง