ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน จะดำเนินการจัดจ้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ที่ ๑๖๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปราคากลาง ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เป็นจำนวนเงิน ๑๗๑,๒๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดท้ายคำสั่งนี้
เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง(ฉบับแก้ไขปรับปรุง) และตามหนังสือ ด่วนที่สุด/ว ๙๐ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่องแนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการเพิ่มเติมด้วย
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน