ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการของเทศบาลตำบลนาจอมเทียน (ครั้งที่ ๒)

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียนมีความประสงค์จะสอบราคาโครงการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการของเทศบาลตำบลนาจอมเทียน(ครั้งที่ ๒) โดยดำเนินโครงการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการของเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ จำนวน ๕ คน ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นระยะเวลา ๓ เดือน ภายในวงเงิน ๑๓๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จ่ายจากเงินรายได้ จำนวน ๑ โครงการ
กำหนดดูสถานที่ ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยพร้อมเพรียงกัน ณ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน
กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๙ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. โดยในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของอำเภอสัตหีบ ห้องประชุมเล็ก ข้างศาลาประชาคมอำเภอสัตหีบ และในวันที่ ๑๐ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ยื่นซองสอบราคา ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาจอมเทียน และกำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข่าวสารการซื้อหรือจ้างของอำเภอสัตหีบ ห้องประชุมเล็ก ข้างศาลาประชาคมอำเภอสัตหีบ ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ผู้สนใติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๑๕๐ บาท ได้ที่กองคลังเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ระหว่างวันที่ ๙ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๘ ๒๓๘๖๑๓ - ๘ ต่อ ๑๒๒ ในวันและเวลาราชการ
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน