ประกาศเรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูล โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ บ่อพัก และตีเส้นจราจร ซ นาจอมเทียน ๙ เชื่อม ซ นาจอมเทียน ๑๑ หมู่ที่ ๙

ตามที่เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ได้ประกาศเชิญชวนผู้ค้าเข้าร่วมประมูลโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ บ่อพักและตีเส้นจราจร ซ นาจอมเทียน ๙ เชื่อม ซ นาจอมเทียน ๑๑ หมู่ที่ ๙ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และได้คัดเลือกผู้ค้าที่ผ่านคุณสมบัติตามประกาศในงานจ้างดังกล่าวไปแล้ว นั้น
คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ขอประกาศให้ทราบถึงกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูล ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑ กำหนดวัน เวลา สถานที่จัดการประมูล ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาจอมเทียน
๒ วิธีการประมูลใช้การประมูลแบบปิดราคา
๓ วงเงินในการจัดหา ๖,๐๕๐,๐๐๐ บาท
๔ ระยะเวลาการประมูล ๓๐ นาที (ไม่มีต่อเวลา)
๕ ช่วงราคาประมูลขั้นต่ำ ๑๐,๐๐๐ บาท
๖ ช่วงเวลาปิดสัญลักษณ์ค้อน ๕ นาที
๗ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาภายใน - นาทีแรก
๘ ผู้ค้าเสนอราคาประมูลฯ ได้หลายครั้ง
๙ ผู้เสนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และทดสอบระบบ ณ ที่ทำการตลาดกลาง ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๔๕ - ๑๐.๐๐ น.
ประกาศ ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘