ประกาศผู้ชนะการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ตามที่เทศบาลตำบลนาจอมเทียน โดยคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้้จัดประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ดำรงธรรม เทศบาลตำบลนาจอมเทียน หมู่ที่ ๔ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ไปแล้ว นั้น
บัดนี้ การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เสร็จสิ้นแล้วผู้ที่ชนะการประมูล คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวไลน์ เฟอร์คลาส
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน