ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยเชื่อมซอยนาจอมเทียน ๓๐ หมู่ที่ ๔

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียนมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยเชื่อมซอยนาจอมเทียน ๓๐ หมู่ที่ ๔ โดยดำเนินการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยเชื่อมซอยนาจอมเทียน ๓๐ หมู่ที่ ๓ ขนาดถนนกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๖๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๖ ตารางเมตร พร้อมทาสีตีเส้นจราจร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนาจอมเทียนจ่ายจากเงินรายได้ งบประมาณที่ตั้งไว้เป็นจำนวนเงิน ๑๑๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) จำนวน ๑ โครงการ
ราคากลางของการก่อสร้าง ๑๑๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.ณ กองช่าง
กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๔-๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐น. โดยในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข่าวสารการซื้อหรือจ้างของอำเภอสัตหีบ ห้องประชุมเล็กข้างศาลาประชาคมอำเภอสัตหีบ และในวันที่ ๕-๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ยื่นซองสอบราคา ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาจอมเทียน และกำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของอำเภอสัตหีบ ห้องประชุมเล็ก ข้างศาลาประชาคมอำเภอสัตหีบ ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๑๐๐ บาท ได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ระหว่างวันที่ ๔-๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๘ ๒๓๘๖๑๓-๘ ต่อ ๑๒๒ ในวันและเวลาราชการ
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน