ประกาศสอบราคาจ้างโครงการจัดจ้างให้มีสนามเด็กเล่นและเครื่องเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(แห่งที่ ๑)

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียนมีความประสงค์จะสอบราคาโครงการจัดจ้างให้มีสนามเด็กเล่นและเครื่องเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(แห่งที่ ๑) โดยดำเนินการประกอบและติดตั้งบ้านสายรุ้ง ๔ หอ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ มิลลิเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๔,๖๐๐ มิลลิเมตร สูงไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐ มิลลิเมตร , ชุดบ้านน้อยหรรษา ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ มิลลิเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓,๘๐๐ มิลลิเมตร สูงไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ มิลลิเมตร , พื้นยาง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตารางเมตร ตามรายละเอียดคุณลักษณะที่กองการศึกษากำหนด จ่ายจากเงินรายได้ งบประมาณที่ตั้งไว้เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๒๘,๔๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) จำนวน ๑ โครงการ
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยพร้อมเพรียงกัน ณ กองการศึกษาเทศบาลตำบลนาจอมเทียน
กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๒๐-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ระหว่สงเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. โดยในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของอำเภอสัตหีบ ห้องประชุมเล็ก ข้างศาลาประชาคมอำเภอสัตหีบ และในวันที่ ๒๑-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ยื่นซองสอบราคา ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาจอมเทียน และกำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของอำเภอสัตหีบ ห้องประชุมเล็ก ข้างศาลาประชาคมอำเภอสัตหีบ ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.
ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๑,๐๐๐ บาท ได้ที่กองคลังเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๘ ๒๓๘๖๑๓-๘ ต่อ ๑๒๒ ในวันและเวลาราชการ