ประกาศสอบราคาจ้างโครงการจัดจ้างให้มีสนามเด็กเล่นและเครื่องเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(แห่งที่ ๒)หมู่ที่ ๙

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียนมีความประสงค์จะสอบราคาโครงการจัดจ้างให้มีสนามเด็กเล่นและเครื่องเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล่น(แห่งที่ ๒)หมู่ที่ ๙ จำนวน ๑ โครงการโดยดำเนินการประกอบและติดตั้งสนามเด็กเล่นและเครื่องเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามรายละเอียดคุณลักษณะที่กองการศึกษาได้กำหนด ประกอบด้วย
๑ ชุดผจญภัย ๕ หอ ชิงช้าและปีนป่าย
๒ ชุดโยกสปริงฮิปโป
๓ เก้าอี้บรรจุน้ำ
๔ พื้นยาง
จ่ายจากเงินรายได้ งบประมาณที่ตั้งไว้เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
ราคากลาง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยพร้อมเพรียงกัน ณ กองการศึกษา เทศบาลตำบลนาจอมเทียน
กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๒๐ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. โดยในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของอำเภอสัตหีบ ห้องประชุมเล็ก ข้างศาลาประชาคมอำเภอสัตหีบ และในวันที่ ๒๑-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ยื่นซองสอบราคา ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.และกำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข่าวสารการซื้อหรือการจ้างอำเภอสัตหีบ ห้องประชุมเล็ก ข้างศาลาประชาคมอำเภอสัตหีบ ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น.
ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๑,๐๐๐ บาท ได้ที่กองคลังเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๘ ๒๓๘๖๑๓-๘ ต่อ ๑๒๒ ในวันและเวลาราชการ
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน