ประกาศประมูลการจ้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ บ่อพักและตีเส้นจราจร ซอยนาจอมเทียน ๙ เชื่อมซอยนาจอมเทียน ๑๑ หมู่ที่ ๙

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียนมีความประสงค์จะประมูลการจ้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ บ่อพักและตีเส้นจราจร ซอยนาจอมเทียน ๙ เชื่อมซอยนาจอมเทียน ๑๑ หมู่ที่ ๙ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนาจอมเทียน วงเงินงบประมาณที่จัดจ้างโดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้ ๒,๘๒๖,๙๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนสองหมื่นหกพัรเก้าร้อยบาทถ้วน)และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ๓,๒๒๓,๑๐๐ บาท (สามล้านสองแสนสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน ๖,๐๕๐,๐๐๐ บาท (หกล้านห้าหมื่นบาทถ้วน)ราคากลาง ๖,๔๘๐,๐๐๐ บาท (หกล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
กำหนดดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียด ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. โดยพร้อมเพรียงกัน ณ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน
กำหนดยื่นซองประมูล ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาจอมเทียน และประกาศผลผู้มีสิทธิเสนอราคาได้ ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.เป็นต้นไป
กำหนดเสนอราคาโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐-๑๐.๓๐น.
ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ ๖,๐๐๐ บาท ได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ระหว่างวันที่ ๑๒-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๒๓๘๖๑๓ - ๘ ต่อ ๑๒๒ ในวันและเวลาราชการ
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน