ประกาศประมูลการจ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลนจอมเทียน หมู่ที่ ๔

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียนมีความประสงค์จะประมูลการจ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลนาจอมเทียน หมู่ที่ ๔ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนาจอมเทียน วงเงินงบประมาณที่จัดจ้างโดยเบิกจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ๒,๑๔๐,๐๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
กำหนดดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. โดยพร้อมเพรียงกัน ณ กองช่างเทศบาลตำบลนาจอมเทียน
กำหนดยื่นซองประมูล ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาจอมเทียน และประกาศผลผู้มีสิทธิเสนอราคาในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
กำหนดเสนอราคาโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐-๑๐.๓๐ น.
ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ ๒,๐๐๐ บาท ได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ระหว่างวันที่ ๑-๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๒๓๘๖๑๓ - ๘ ต่อ ๑๒๒ ในวันและเวลาราชการ
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน