ประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาได้

ตามที่เทศบาลตำบลนาจอมเทียนได้ทำการสอบราคาโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(แห่งที่ ๑)
บัดนี้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ทำการเปิดซองสอบราคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ที่ได้รับการเสนอราคาได้ คือ นายรัตนทัต ทัพมานนท์
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน