ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดบ้านอำเภอ หมู่ที่ ๓

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียนมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดบ้านอำเภอ หมู่ที่ ๓ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนาจอมเทียน จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป งบประมาณที่ตั้งไว้เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๑๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) จำนวน ๑ โครงการ
กำหนดดูสถานที่ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยพร้อมเพรียงกัน ณ กองช่างเทศบาลตำบลนาจอมเทียน
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ - ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข่าวสารการซื้อหรือจ้างของ อปท. ชั้น ๑ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี และในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ - ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ยื่นซองสอบราคา ณ สนง.เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. และกำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข่าวสารการซื้อการจ้างของ อปท. ชั้น ๑ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๑,๐๐๐ บาท ได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลนาจอมเทียน หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๒๓๘๖๑๓ - ๘ ต่อ ๑๒๒ ในวันและเวลาราชการ
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน