ประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาได้

ตามที่เทศบาลตำบลนาจอมเทียนได้ทำการสอบราคาโครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลตำบลนาจอมเทียนระยะที่ ๑
บัดนี้ คณะกรรมการได้ทำการเปิดซองสอบราคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ที่ได้รับการเสนอราคาได้ คือ นางสาวสารี่ ปานทอง