ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการของเทศบาลตำบลนาจอมเทียน

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียนมีความประสงคฺจะสอบราคาโครงการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการของเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ จำนวน ๕ คน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นระยะเวลา ๖ เดือน ภายในวงเงิน ๒๗๐,๐๐๐ บาท
กำหนดดูสถานที่ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยพร้อมเพรียงกัน ณ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข่าวสารการซื้อหรือจ้างของ อปท. ชั้น ๑ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี และในวันที่ ๔ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ยื่นซองสอบราคา ณ สนง.เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. และกำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข่าวสารการซื้อการจ้างของ อปท. ชั้น ๑ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๓๐๐ บาท ได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลนาจอมเทียน หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๒๓๘๖๑๓ - ๘ ต่อ ๑๒๒ ในวันและเวลาราชการ
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน