ประกาศผู้ที่ได้รับการเสนอราคาได้

ตามที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ได้ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาจอมเทียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จำนวน ๑ โครงการ
บัดนี้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้ทำการเปิดซองสอบราคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ที่ได้รับการเสนอราคาได้ คือ คุณวัฒนะ ปั้นประสงค์