ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายผู้บริหาร

รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายผู้บริหาร ในตำแหน่งดังต่อไปนี้
๑. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (นักบริหารงานการคลัง ๖) กองคลัง
๒. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ๖) กองคลัง
๓. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ๖) กองช่าง
สามารถยื่นใบสมัครฯ ได้ระหว่างวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ในวันและเวลาราชการ ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลนาจอมเทียน