ประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียน เรื่อง การตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของเทศบาลตำบลนาจอมเทียน

ด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้เห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของเทศบาลตำบลนาจอมเทียน จำนวน 125,271,900 บาท จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน