เทศบาลตำบลนาจอมเทียนเปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล ๗ คน พระนางจอมเทียนคัพ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

เทศบาลตำบลนาจอมเทียนเปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล ๗ คน พระนางจอมเทียนคัพ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ โดยต้องมีคุณสมบัติและขั้นตอน ดังต่อไปนี้

 เทศบาลตำบลนาจอมเทียนเปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล ๗ คน พระนางจอมเทียนคัพ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ โดยต้องมีคุณสมบัติและขั้นตอน ดังต่อไปนี้

 1. คุณสมบัติของนักกีฬา
  1. ประชาชนทั่วไปต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน ก่อนวันรับสมัคร
  2. พนักงานหน่วยงาน สถานประกอบการโรงแรมที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลนาจอมเทียน
  3. นักเรียน นักศึกษาสังกัดในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลนาจอมเทียนเท่านั้น
 2. ขั้นตอนในการสมัครเข้าแข่งขัน 
  ให้ผู้มีความประสงค์ส่งทีมเข้าแข่งขันสามารถขอรับใบสมัครและระเบียบการแข่งขันได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ยื่นใบสมัครพร้อมชำระค่าสมัครและเงินประกันทีม ได้ที่กองการศึกษา ชั้น ๑ อาคารศูนย์ดำรงธรรม เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ตั้งแต่วันที่ ๕-๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ และจับสลากแบ่งสายพร้อมชี้แจงระเบียบการแข่งขัน ในวันพุธที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารศูนย์ดำรงธรรม เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ในเวลา ๑๐.๐๐ น. หากทีมใดไม่สามารถมาตามวัน และเวลาที่กำหนด ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะจับสลากแทน ทั้งนี้ทีมที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องนำใบเสร็จรับเงินฯมาแสดงต่อกรรมการจัดการแข่งขัน
 3. หลักฐานในการสมัคร
  1. ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน (ขอรับได้ที่กองการศึกษา เทศบาลตำบลนาจอมเทียน)
  2. แผงรูปนักกีฬา (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว)
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) พร้อมสำเนาคนละ ๑ ฉบับ (กรณีชื่ออยู่ในเขตเทศบาล)
  4. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา คนละ ๑ ฉบับ
  5. บัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา ตังจริง พร้อมสำเนา คนละ ๑ ฉบับ (กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา สังกัดสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล)
  6. บัตรประจำตัวหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล (กรณีเป็นพนักงานของหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล)
  7. หนังสือรับรองจากสถานประกอบการโรงแรมที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล (กรณีเป็นพนักงานโรงแรมที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล)
  8. ค่าสมัคร ประเภทประชาชนทั่วไป ค่าสมัคร ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเงินประกันทีมละ ๑,๐๐๐ บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๒๓๘๖๑๓-๘ ต่อ ๑๑๗ ในวันและเวลาราชการ