ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๘,๙

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๘,๙ โดยทำการติดตั้งก้านจับเสาปูนพร้อมโคมไฟฟ้าแสงสว่าง ๒๕๐ วัตต์/หลอดไฮเพรสเซอร์โซเดียม พร้อมติดตั้งหม้อแปลงและขยายเขตไฟฟ้า จำนวน ๒๒ โคม ซอยนาจอมเทียน ๔๐ และซอยนาจอมเทียน ๔๒ หมู่ที่ ๓ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนาจอมเทียน จ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน ๖๗๐,๐๐๐ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) จำนวน ๑ โครงการ
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยพร้อมเพรียงกัน ณ กองช่าง เทศบาลตำบลนาจอมเทียน
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. โดยในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข่าวสารการซื้อหรือจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชั้น ๑ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี และในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ยื่นซองสอบราคา ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาจอมเทียน และกำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข่าวสารการซื้อหรือจ้างขององค์กรปกครองส่ววนท้องถิ่น ชั้น ๑ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๗๐๐ บาท ได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ระหว่างวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๓๘ ๒๓๘๖๑๓ - ๘ ต่อ ๑๒๒ ในวันและเวลาราชการ