ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอเมทียน มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์ การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา จำนวนว ๙๖ รายการ โดยเบิกจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ราคากลาง ๑๕๙,๘๐๐ บาท
กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ ถึงวันที ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. โดยในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชั้น ๑ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี และในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ยื่นซองสอบราคา ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาจอมเทียน และกำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชั้น ๑ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.
ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๒๐๐ บาท ได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลนาจอมเทียน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๘ ๒๓๘๖๑๓-๘ ต่อ ๑๒๒ ในวันและเวลาราชการ