มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนผู้ดำรงตำแหน่งบริหารที่จะเกษียณอายุราชการเป็นระดับที่สูงขึ้น ระดับ เป็นกรณีพิเศษ (มท 0809.2/ว81)