5 อปท. ปลื้มแผนแม่บทฯ อพท. หวังพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เติบโตอย่างสมดุล