สอบถามครับ ต้องการติดป้ายประกาศ

สอบถามครับ ต้องการติดป้ายประกาศ โฆษณา ตามแยกต่าง ๆ ขนาดป้ายประมาณ 2 x 2 เมตร
ประมาณ 6 ป้าย ไม่ทราบต้องเสียภาษี เดือนละเท่าไหร่ ต่อป้ายครับ และจะไปทำเรื่องขออนุญาติได้ที่ไหนครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น (1)
1
***
06 พฤษภาคม 2557 14:05

ป้ายที่ทางเทศบาลจัดเก็บภาษีมีอยู่ ๓ ประเภท คือ
ประเภทที่ ๑ เป็นภาษาไทยล้วน จัดเก็บอยู่ที่ ๓ บาทต่อตารางเมตร ภาษี ๒๔๐/ป้าย/ปี
ประเภทที่ ๒ ภาษาไทยปนภาษาต่างประเทศ ภาษี ๑,๖๐๐/ป้าย/ปี
ประเภทที่ ๓ ภาษาต่างประเทศล้วน ภาษี ๓,๒๐๐/ป้าย/ปี
สามารถขออนญาตและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานผลประโยชน์ กองคลัง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๒๓๘๖๑๓ - ๘ ต่อ ๑๐๗ หรือ ๑๒๒

แสดงความคิดเห็น