เว็บบอร์ดสอบถาม Q&A
โพสต์ เว็บบอร์ดสอบถาม Q&A

สอบถามครับ ต้องการติดป้ายประกาศ

สอบถามครับ ต้องการติดป้ายประกาศ โฆษณา ตามแยกต่าง ๆ ขนาดป้ายประมาณ 2 x 2 เมตร
ประมาณ 6 ป้าย ไม่ทราบต้องเสียภาษี เดือนละเท่าไหร่ ต่อป้ายครับ และจะไปทำเรื่องขออนุญาติได้ที่ไหนครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น (3)

 1. wee

  น้ำ
 2. 1
  Administrator ...

  ป้ายที่ทางเทศบาลจัดเก็บภาษีมีอยู่ ๓ ประเภท คือ
  ประเภทที่ ๑ เป็นภาษาไทยล้วน จัดเก็บอยู่ที่ ๓ บาทต่อตารางเมตร ภาษี ๒๔๐/ป้าย/ปี
  ประเภทที่ ๒ ภาษาไทยปนภาษาต่างประเทศ ภาษี ๑,๖๐๐/ป้าย/ปี
  ประเภทที่ ๓ ภาษาต่างประเทศล้วน ภาษี ๓,๒๐๐/ป้าย/ปี
  สามารถขออนญาตและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานผลประโยชน์ กองคลัง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๒๓๘๖๑๓ - ๘ ต่อ ๑๐๗ หรือ ๑๒๒

ร่วมแสดงความคิดเห็น