2012-10-26 09:34:12 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 568

2012-10-08 14:56:06 ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาจอมเทียน 475

2012-10-08 14:51:58 ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาจอมเทียน 413

2012-10-05 10:56:14 ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 457

2012-08-31 13:39:12 ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 604

2012-08-31 13:31:35 ประกาศประมูลการจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๔ 486

2011-11-23 09:42:01 ประกาสสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนทางเข้า หมู่ที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๘ ๙ 609

2011-11-07 09:34:48 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 616

2011-11-01 09:30:52 ประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียน 562

2011-10-20 16:39:32 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 626

2011-09-19 17:46:30 ประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียน 629

2011-08-25 13:42:42 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเชื่อมซอยนาจอมเทียน ๑๖ หมู่ที่ ๒ ครั้งที่ ๒ 476

2011-08-19 16:25:36 ประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียน 622

2010-12-22 14:15:21 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเชื่อมหมู่บ้านทับทิม หมู่ที่ ๓ ครั้งที่ ๒ 604

2010-12-22 14:13:05 ประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียน 671

2010-12-22 14:09:38 ประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียน 658

2010-12-22 13:58:07 ประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียน 704

2010-11-30 11:56:44 ประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียน 770

2010-11-30 11:49:51 ประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียน 723

2010-11-30 11:44:43 ประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียน 623

2010-11-30 11:40:01 ประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียน 658

2010-11-30 11:17:43 ประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียน 678

2010-11-30 11:07:42 ประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียน 588

2010-10-13 15:41:43 ประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียน 750

2010-09-28 08:41:45 ประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียน 711

2010-09-06 10:04:25 ประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียน 726

2010-09-06 09:29:57 เรื่อง ประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข หมู่ที่ 1 เทศบาลตำบลนาจอมเทียน 600

2010-04-02 09:30:07 ประกาศ 894

2009-10-16 13:25:44 ประกาศ เรื่อง ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาได้ 868

2009-10-13 15:46:09 ประกาศ เรื่อง ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาได้ 881

2009-10-01 15:42:14 รายงานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 737

2009-09-25 15:25:54 ประกาศสอบราคาซื้อยา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ ประจำปี 2552 881

2009-09-21 14:00:57 รายงานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 789

2009-09-17 15:22:41 ประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียน 762

2009-09-16 08:45:52 ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศฯ 815

2009-09-09 10:58:44 ประกาศสอบราคาจ้างเหมา 957

2009-09-07 09:21:22 ประกาศประมูลการจ้าง 1022

2009-09-02 18:16:32 ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 742

2009-08-25 15:37:44 ประกาศ เรื่อง ประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ 701

2009-08-25 15:28:46 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 642

2009-08-24 16:23:02 การเปิดประมูลให้เช่าอาคารร้านค้า จำนวน ๑๐ ห้อง บริเวณชายหาดบ้านอำเภอ 661

2009-08-19 16:05:29 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเชื่อมซอยนาจอมเทียน ๒๖/๓ หมู่ที่ ๔ 538

2009-08-08 10:52:02 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเชื่อมหมู่บ้านทับทิม หมู่ที่ ๓ 599

2009-08-06 13:48:51 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 661

2009-06-08 08:48:54 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาได้ 673

2009-04-01 14:42:00 ประมูลการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.นาจอมเทียน ๔ หมู่ที่ ๑ และโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.นจอมเทียน 635