2010-12-22 14:09:38 ประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียน 630

2010-12-22 13:58:07 ประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียน 682

2010-11-30 11:56:44 ประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียน 740

2010-11-30 11:49:51 ประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียน 700

2010-11-30 11:44:43 ประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียน 602

2010-11-30 11:40:01 ประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียน 637

2010-11-30 11:17:43 ประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียน 654

2010-11-30 11:07:42 ประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียน 565

2010-10-13 15:41:43 ประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียน 725

2010-09-28 08:41:45 ประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียน 687

2010-09-06 10:04:25 ประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียน 701

2010-09-06 09:29:57 เรื่อง ประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข หมู่ที่ 1 เทศบาลตำบลนาจอมเทียน 574

2010-04-02 09:30:07 ประกาศ 875

2009-10-16 13:25:44 ประกาศ เรื่อง ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาได้ 843

2009-10-13 15:46:09 ประกาศ เรื่อง ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาได้ 859

2009-10-01 15:42:14 รายงานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 714

2009-09-25 15:25:54 ประกาศสอบราคาซื้อยา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ ประจำปี 2552 856

2009-09-21 14:00:57 รายงานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 769

2009-09-17 15:22:41 ประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียน 738

2009-09-16 08:45:52 ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศฯ 792

2009-09-09 10:58:44 ประกาศสอบราคาจ้างเหมา 927

2009-09-07 09:21:22 ประกาศประมูลการจ้าง 997

2009-09-02 18:16:32 ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 720

2009-08-25 15:37:44 ประกาศ เรื่อง ประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ 676

2009-08-25 15:28:46 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 618

2009-08-24 16:23:02 การเปิดประมูลให้เช่าอาคารร้านค้า จำนวน ๑๐ ห้อง บริเวณชายหาดบ้านอำเภอ 640

2009-08-19 16:05:29 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเชื่อมซอยนาจอมเทียน ๒๖/๓ หมู่ที่ ๔ 520

2009-08-08 10:52:02 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเชื่อมหมู่บ้านทับทิม หมู่ที่ ๓ 578

2009-08-06 13:48:51 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 643

2009-06-08 08:48:54 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาได้ 651

2009-04-01 14:42:00 ประมูลการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.นาจอมเทียน ๔ หมู่ที่ ๑ และโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.นจอมเทียน 615