2012-10-08 14:56:06 ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาจอมเทียน 457

2012-10-08 14:51:58 ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาจอมเทียน 397

2012-10-05 10:56:14 ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 440

2012-08-31 13:39:12 ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 589

2012-08-31 13:31:35 ประกาศประมูลการจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๔ 469

2011-11-23 09:42:01 ประกาสสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนทางเข้า หมู่ที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๘ ๙ 594

2011-11-07 09:34:48 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 601

2011-11-01 09:30:52 ประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียน 548

2011-10-20 16:39:32 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 610

2011-09-19 17:46:30 ประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียน 615

2011-08-25 13:42:42 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเชื่อมซอยนาจอมเทียน ๑๖ หมู่ที่ ๒ ครั้งที่ ๒ 459

2011-08-19 16:25:36 ประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียน 606

2010-12-22 14:15:21 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเชื่อมหมู่บ้านทับทิม หมู่ที่ ๓ ครั้งที่ ๒ 589

2010-12-22 14:13:05 ประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียน 655

2010-12-22 14:09:38 ประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียน 638

2010-12-22 13:58:07 ประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียน 690

2010-11-30 11:56:44 ประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียน 755

2010-11-30 11:49:51 ประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียน 707

2010-11-30 11:44:43 ประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียน 608

2010-11-30 11:40:01 ประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียน 644

2010-11-30 11:17:43 ประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียน 661

2010-11-30 11:07:42 ประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียน 572

2010-10-13 15:41:43 ประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียน 731

2010-09-28 08:41:45 ประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียน 694

2010-09-06 10:04:25 ประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียน 712

2010-09-06 09:29:57 เรื่อง ประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข หมู่ที่ 1 เทศบาลตำบลนาจอมเทียน 581

2010-04-02 09:30:07 ประกาศ 880

2009-10-16 13:25:44 ประกาศ เรื่อง ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาได้ 851

2009-10-13 15:46:09 ประกาศ เรื่อง ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาได้ 864

2009-10-01 15:42:14 รายงานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 720

2009-09-25 15:25:54 ประกาศสอบราคาซื้อยา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ ประจำปี 2552 863

2009-09-21 14:00:57 รายงานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 775

2009-09-17 15:22:41 ประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียน 744

2009-09-16 08:45:52 ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศฯ 799

2009-09-09 10:58:44 ประกาศสอบราคาจ้างเหมา 941

2009-09-07 09:21:22 ประกาศประมูลการจ้าง 1004

2009-09-02 18:16:32 ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 727

2009-08-25 15:37:44 ประกาศ เรื่อง ประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ 685

2009-08-25 15:28:46 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 625

2009-08-24 16:23:02 การเปิดประมูลให้เช่าอาคารร้านค้า จำนวน ๑๐ ห้อง บริเวณชายหาดบ้านอำเภอ 644

2009-08-19 16:05:29 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเชื่อมซอยนาจอมเทียน ๒๖/๓ หมู่ที่ ๔ 524

2009-08-08 10:52:02 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเชื่อมหมู่บ้านทับทิม หมู่ที่ ๓ 583

2009-08-06 13:48:51 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 647

2009-06-08 08:48:54 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาได้ 656

2009-04-01 14:42:00 ประมูลการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.นาจอมเทียน ๔ หมู่ที่ ๑ และโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.นจอมเทียน 621