2010-11-30 11:49:51 ประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียน 697

2010-11-30 11:44:43 ประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียน 599

2010-11-30 11:40:01 ประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียน 631

2010-11-30 11:17:43 ประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียน 652

2010-11-30 11:07:42 ประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียน 560

2010-10-13 15:41:43 ประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียน 720

2010-09-28 08:41:45 ประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียน 684

2010-09-06 10:04:25 ประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียน 697

2010-09-06 09:29:57 เรื่อง ประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข หมู่ที่ 1 เทศบาลตำบลนาจอมเทียน 569

2010-04-02 09:30:07 ประกาศ 872

2009-10-16 13:25:44 ประกาศ เรื่อง ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาได้ 842

2009-10-13 15:46:09 ประกาศ เรื่อง ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาได้ 856

2009-10-01 15:42:14 รายงานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 711

2009-09-25 15:25:54 ประกาศสอบราคาซื้อยา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ ประจำปี 2552 853

2009-09-21 14:00:57 รายงานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 764

2009-09-17 15:22:41 ประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียน 733

2009-09-16 08:45:52 ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศฯ 790

2009-09-09 10:58:44 ประกาศสอบราคาจ้างเหมา 923

2009-09-07 09:21:22 ประกาศประมูลการจ้าง 994

2009-09-02 18:16:32 ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 714

2009-08-25 15:37:44 ประกาศ เรื่อง ประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ 673

2009-08-25 15:28:46 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 615

2009-08-24 16:23:02 การเปิดประมูลให้เช่าอาคารร้านค้า จำนวน ๑๐ ห้อง บริเวณชายหาดบ้านอำเภอ 637

2009-08-19 16:05:29 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเชื่อมซอยนาจอมเทียน ๒๖/๓ หมู่ที่ ๔ 516

2009-08-08 10:52:02 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเชื่อมหมู่บ้านทับทิม หมู่ที่ ๓ 575

2009-08-06 13:48:51 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 642

2009-06-08 08:48:54 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาได้ 648

2009-04-01 14:42:00 ประมูลการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.นาจอมเทียน ๔ หมู่ที่ ๑ และโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.นจอมเทียน 613