2015-12-02 14:46:00 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 140

2015-12-01 11:30:00 ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาได้ (โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง) 75

2015-11-24 10:59:00 ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล 111

2015-11-24 10:50:00 ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล 105

2015-11-13 13:54:00 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 124

2015-11-12 13:43:00 ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาได้ 107

2015-11-05 15:35:00 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 120

2015-11-05 15:19:00 ประมูลการจ้างโครงการก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล.หมู่ที่ ๑ 114

2015-11-04 09:09:00 ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล 112

2015-11-04 08:58:00 ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล 128

2015-10-29 11:04:00 ประกาศ เรื่อง ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล 98

2015-10-28 15:50:00 ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอเล็กทรอนิกส์ 103

2015-10-21 10:49:00 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ด้านหลังอาคารศูนย์ดำรงธรรม 110

2015-10-16 13:39:00 ประกาศเรื่องข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล 93

2015-10-16 13:30:00 ประกาศเรื่องข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล 103

2015-09-28 09:28:00 ประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาได้ 111

2015-09-28 09:24:00 ประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาได้ 101

2015-09-23 17:00:00 ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาได้ 113

2015-09-23 16:52:00 ประกาศผู้ชนะการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 112

2015-09-23 16:28:00 ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 119