2015-09-28 09:24:00 ประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาได้ 127

2015-09-23 17:00:00 ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาได้ 141

2015-09-23 16:52:00 ประกาศผู้ชนะการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 142

2015-09-23 16:28:00 ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 153

2015-09-23 16:23:00 ประกาศผู้ชนะการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 141

2015-09-21 10:58:00 ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาได้ 146

2015-09-16 13:05:00 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาได้ 140

2015-09-16 13:03:00 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาได้ 131

2015-09-16 13:00:00 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาได้ 123

2015-09-11 16:13:00 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดบ้านอำเภอ 146

2015-09-11 16:07:00 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางเดินเท้า ค.ศ.ล. หมู่ที่ ๔,๘,๙ 127

2015-09-10 16:05:00 ประกาศเรื่องข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล 139

2015-09-10 15:54:00 ประกาศเรื่องข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล 114

2015-09-09 10:04:00 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาได้ 114

2015-09-09 09:59:00 ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาได้ 110

2015-09-04 15:21:00 ประกาศประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเอกชนดำเนินการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 82

2015-09-03 15:09:00 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 149

2015-09-02 14:27:00 ประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาได้ 126

2015-09-01 14:36:00 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยเชื่อมซอยนาจอมเทียน ๓๐ หมู่ที่ ๓ (ครั้งทีี่ ๒) 85

2015-09-01 14:32:00 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสันชะลอความเร็ว (ครั้งที่ ๒) 108