ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 • เปิดจดทะเบียนและยื่นขอรับหนังสือคนประจำเรือสำหรับคนต่างชาติสัญชาติกัมพูชา ลาว และพม่า

  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยให้เปิดจดทะเบียนและยื่นขอรับหนังสือคนประจำเรือสำหรับคนต่างชาติสัญชาติกัมพูชา ลาว และพม่า เพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและทำงานกับนายจ้างในกิจการประมงทะเล โดยอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 1 ปี เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานประมงในประเทศ
  โดยกำหนดจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ที่ประสงค์จะทำงานกับนายจ้างในกิจการประมงทะเล ณ ศูนย์บริหารการภาค 2 จังหวัดชลบุรี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

 • ประชาสัมพันธ์

  แจ้งแนวทางการประเมินสถานประกอบการ เพื่อรับรองมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ https://stopcovid.anamai.moph.go.th/

 • ช่องทางการร่วมสนุกกับทางเทศบาล

  ข่าวดี !!! สำหรับประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลนาจอมเทียนที่ได้รับหน้ากากผ้า ทางไปรษณีย์แล้วท่านสามารถร่วมสนุกกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและเป็นหนึ่งเสียงในการร่วมประชาสัมพันธ์การป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรค COVID-19 โดยมีกติกา ง่ายๆ ดังนี้
  1. แชร์โพสต์และตั้งค่าเป็นสาธารณะหน้าเฟสบุ้คของท่าน
  2.โพสต์รูปท่านหรือสมาชิกในครอบครัวที่ใส่หน้ากากผ้าที่ได้รับจากเทศบาล ลงในช่องคอมเม้นท์
  3. คิดแคปชั่น โดนๆ ในการรณรงค์ให้ใส่หน้ากากผ้า
  เพียงเท่านี้ !! หากท่านคือ 100 แรก แคปหน้าจอที่เจ้าหน้าที่ ตอบรับในคอมเม้นท์
  ติดต่อรับหน้ากากผ้า ได้ฟรี !! ที่เทศบาลตำบลนาจอมเทียน จำนวน 2 ชิ้น

 • เปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากผลกระทบของ COVID -19ครั้งที่ 2

  เทศบาลตำบลนาจอมเทียนเปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากผลกระทบของ COVID -19 (ครัวเรือนละ 1,000) ครั้งที่ 2 เก็บตกผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน โดยรับแบบลงทะเบียนฯ ได้ที่ประธานคณะกรรมการชุมชนหรือผู้ใหญ่บ้าน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กองสวัสดิการสังคม 038238613 ต่อ 116

 • ประชาสัมพันธ์

  ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญประชาชนทีอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ขึ้นทะเบียนแบบสำรวจผู้ได้รับผลกระทบฯ ตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย โดยขอให้ท่านติดต่อขอรับแบบสำรวจและกรอกรายละเอียดข้อมูลของท่านได้ที่ประธานคณะกรรมการบริหารชุมชนในพื้นที่ๆอาศัยอยู่

ดูข่าวสารประชาสัมพันธ์อื่นๆ