ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 • ประชาสัมพันธ์

  ประชาสัมพันธ์ การจองร้านค้า งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562
  ในวันที่ 30-31 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. หลักฐาน รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านตัวจริง ณ กองการศึกษา ชั้น1 เทศบาลตำบลนาจอมเทียน

 • ประชาสัมพันธ์

  เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เปิดรับสมัครในวัน เวลาราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาจอมเทียน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • ประชาสัมพันธ์

  เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่ต้องการมีงานทำ สามารถลงซื่อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองสวัสดิการสังคม หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘-๒๓๘๖๑๓-๘ ต่อ ๑๑๖
  ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

 • ประชาสัมพันธ์

  ศูนย์ กศน.ตำบลนาจอมเทียน รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย รับตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย กศน.ตำบลนาจอมเทียน(วัดหนองจับเต่า) โทร ครูกร 0912647737 ครูแป้ง 0923504035 ครูหวาน 0931516945

 • ประชาสัมพันธ์

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาจอมเทียนรับสมัครเด็กระดับปฐมวัย อายุ 2 ปี ไม่เกิน 3 ปี เข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ดูข่าวสารประชาสัมพันธ์อื่นๆ