ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 • การแข่งขัน"ไตรกีฬา ภาคตะวันออก"

  "ไตรกีฬา ภาคตะวันออก" วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ณ ชายหาดบ้านอำเภอ อ.สัตหีบ ต.นาจอมเทียน จ.ชลบุรี สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง ขอเชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขัน"ไตรกีฬา ภาคตะวันออก" ในวันอาทิตย์ที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณชายหาดบ้านอำเภอ อ.สัตหีบ ต.นาจอมเทียน จ.ชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวในเขตโซนภาคตะวันออกและเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย ท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) โดยผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ (ฟรี) โทรสอบถามได้ที่ 084-345-6994 , 086-832-6633 https://forms.gle/SRNLNVwuKKzxX8U46

 • การประชุมก่อนการขุดลอกร่องน้ำคลองนาจอมเทียน

  ขอเชิญประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่สนใจ เข้าร่วม ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาจอมเทียน

 • ประชาสัมพันธ์

  ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – พฤศจิกายน 2562 และเดือนมกราคม 2563 – กันยายน 2563 (เทศบาล/อบต.) ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2564 นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2564 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2504) ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
  1.มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
  2.ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  ***การเตรียมเอกสารหลักฐาน*** ดังนี้
  1.บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
  2.ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)
  3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู็มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ(สำหรับเตรียมการรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ

 • ประชาสัมพันธ์

  ประชาสัมพันธ์ กำหนดการออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่เพื่อให้บริการแก่ทหารในพื้นที่ว่าการอำเภอสัตหีบ วันที่ 14 พ.ย. 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ดูข่าวสารประชาสัมพันธ์อื่นๆ